دزدگیر ساده A260 مدل

menu
menu

1 دارای - 4 زون با سیم و یک زون بی سیم
2 قابلیت استفاده از زون - 24 ساعته در یکی از حالتهای
NO - NC 3 دارای ورودی جهت فعال وغیر فعال کردن دزدگیر توسط -
تلفن کننده
4 دارای خروجی منفی جهت گزارش گیری به وسیله تلفن -
کننده سیمکارتی
5 خروجی منفی جهت قفل درب بازکن -
6 زون دینگ دانگ و غیره.

تعداد :


دزدگیر ساده A260 مدل