ریسیور سیمکارتی GR4 مدل

menu
menu

دو خروجی منفی و دو خروجی رله قابل کنترل ازطریق -
SMS ریموت کنترل و
2 قابلیت تعریف - 50 شماره تلفن در حافظه، که این شماره ها با
تک زنگ میتوانند رله یک را قطع و وصل کنند. )بسته به نوع
تنظیمات(
3 قابلیت تعریف - 80 دکمه ریموت
4 قابلیت تنظیم هر رله به صورت دائم و لحظه ای به صورت -
مجزا
5 تنظیم زمان برای رله های لحظه ای از - 2 تا 60 ثانیه به
صورت مجزا
6 قابلیت شارژ سیم کارت و مشاهده میزان شارژ و آنتن دهی

تعداد :


ریسیور سیمکارتی GR4 مدل