دی وی ار 16 کانال

menu
menu

6 کانال/ 2 صدا/ 15 فریم 2 مگا/ 10 فر
یم 3 مگا/ 8 فریم 4 مگا/ 6 فریم 5 مگا

تعداد :


دوربین ارزان -دوربین کیفیت بالا -دوربین دید در شب .