لجن کش

menu
menu

جنس پروانه و بدنه کلیه کفکش های فوق از جنس استیل می باشد

کلیه کفکش های فوق دارای فلوتر می باشد

سیم پیچ کلیه کفکش ها 100 مس مباشد

 

تعداد :


لج کش -پمپ اب